ЕВРОПРОЕКТИ

MARTIAL ARTS AS TOOL TOWARDS INCLUSION

      Спортът играе важна роля в нашето общество. Разнообразните образователни практики в областта на спорта могат да бъдат ефективни по отношение на изграждане на ценности като солидарността, различността, интелектуалността и културното съзнание. Спортът има специфично място в нашето общество, съчетаващо здравословна физическа активност със социално и културно наследство и разнообразие. Спортът може да бъде много мощен инструмент за обучение и приобщаване при работа с млади хора, защото може да бъде много мотивиращ и интересен. Той може да създаде мост между различните социални групи и по-добро взаимно разбиране и диалог.

 

      Използването на бойните изкуства като средство изследва различни нови възможности на спорта като средство за образование и социално включване.

 

      В България, както и в други балкански страни, хората с увреждания и тези от други групи в неравностойно положение, често пъти не са активен част в образованието, трудовата заетост и обществения живот от най-ранната си възраст. Потенциалното изключването ги лишава от възможности да се ангажират и да развиват взаимоотношения с другите – възможности, които са от съществено значение за тяхното социално развитие и важни детерминанти на здравето и благополучието.

УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВТО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ

    Бойните изкуства като конкретна спортна дейност са подходящи за подпомагане на младите хора в неравностойно положение, за да придобият социални умения, които им липсват.

 

    Тези изкуства ги учи как да общуват ефективно, както и значението на работата в екип и сътрудничеството, определяне на цели, самодисциплина, уважение към другите и важността на спазването на правилата.

 

    Бойните изкуства също така дават възможност на студентите в неравностойно положение да поемат рискове и да научат как да се справят с неуспеха и успеха в безопасна и поддържаща среда.

 

    Треньорите и съотборниците им предоставят важни модели за подражание и могат да помогнат на младите хора да развият умения, които могат да прилагат в други аспекти на живота си, като например заетост.

 

    Ползите от физическата активност са универсални за всички деца, включително за хората с увреждания.

 

    Участието на ученици в неравностойно положение в спортни и развлекателни дейности насърчава приобщаването, свежда до минимум декондиционирането, оптимизира физическото функциониране и подобрява цялостното благосъстояние.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

    Проектът има за основна цел да обучи учители по физкултура и спортове в училища в отдалечени / селски райони, както и тези, в които има ученици в неравностойно социално положение как да въведат бойните изкуства, за да стимулират включването на младежи в неравностойно социално положение, независимо от възрастта, расата и уменията.

 

    Така бойните изкуства могат да се превърнат в лост, който да засили самочувствието, да контролира насилието и да укрепи общностните аспекти.

 

    Няма причина, поради която бойните изкуства не могат да бъдат практикувани от всички, а при необходимост – може да бъде направена подходяща адаптация към индивида.

 

    Проектът предлага редица новаторски техники за стимулиране и улесняване на приемането на обучения за спортни бойни изкуства, включващи мобилно и онлайн обучение и общностна обучителна платформа.
Координатор

Координатор на проекта:

  • СНЦ „Асоциация Мария Кюри – МСА“, Пловдив, България

Партньори:

  • Спортен клуб „Ямато“, Стара Загора, България
  • Средно училище „П. Хилендарски“, Пловдив, България
  • Европейска ВингЧун Асоциация, България    Феникс КМ, Кортемарк, Белгия
  • Пентесилея, Атина, Гърция
  • Университет Инону, Катедра „Спорт“, Малатия, Турция